OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, jiné fyzické či právnické osoby vystupující jako spotřebitel (dále jen „kupujícího“) a zprostředkovatele obchodu, který je provozovatelem internetového obchodu na internetové adrese www.mi842.cz (dále jen „provozovatel“), která vzniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva“) a další práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky na adrese:

https://www.mi842.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Prodávající – Ing. Zdena Michálková, IČ: 64726631, DIČ: CZ6956075852, s místem podnikání Modranská 687, 294 71 Benátky nad Jizerou, zapsaný u Magistrát města Mladá Boleslav, odbor Obecní Živnostenský úřad, Ev.č.: 320704-119113-02.

Kupující – fyzická či právnická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. Je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 2 dnů.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z internetového obchodu. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku,
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami internetového obchodu a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky, které prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího .

Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.

Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

– zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
– výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
– byla chybně stanovena cena zboží,
– z jiného, kupujícímu sděleného, důvodu.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny v internetovém obchodě. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží“).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží nemá vliv na cenu již přijaté objednávky kupujícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– Platba HOTOVĚ v případě vyzvednutí zboží v kamenné prodejně v Mladé Boleslavi. Otevírací dobu prodejny naleznete v sekci KONTAKTY.
– Platba PLATEBNÍ KARTOU v případě vyzvednutí zboží v kamenné prodejně v Mladé Boleslavi. Otevírací dobu prodejny naleznete v sekci KONTAKTY.
– Platba DÁRKOVÝMI POUKAZY od společností EDENRED a SODEXO v případě vyzvednutí zboží v kamenné prodejně v Mladé Boleslavi. Otevírací dobu prodejny naleznete v sekci KONTAKTY.

– Platba na DOBÍRKU. Objednané zboží zaplatíte dopravci přímo při převzetí zboží.
– Platba PŘEDEM PŘEVODEM NA ÚČET. Za zboží zaplatíte předem na naše číslo účtu vedeného u společnosti MBank. Číslo účtu pro platby: 670100-2211029144/6210. Variabilní číslo platby je totožné s číslem Vám zaslané potvrzené objednávky. Po připsání částky na náš účet budete informováni o zaplacení a zboží Vám bude odesláno.

Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se konečnou cenou zboží cena navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dále jen „kupní cena“.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení paragrafu 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popř. ji dodá kupujícímu společně se zbožím.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezeních jednotlivých přepravních společností. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě prodávajícího. Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení v internetovém obchodě, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v předcházejícím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu sídla prodávajícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo elektronickou poštou na adresu [email protected]. Zboží musí být doručeno prodávajícímu na adresu jeho provozovny či sídla nejpozději do 14 dní od obdržení odstoupení.

Vracené zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.). V případě odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku se kupní smlouva od počátku ruší.

Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů spojených s dodáním zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně či v hotovosti.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé a prodávající jej bude nárokovat vůči kupujícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní ceny, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Zboží zasílejte, pokud možno, v původním obalu zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží před odesláním pečlivě zabalte do papíru, kartonu, folie či vložte do krabice a zabezpečte proti pohybu a poškození.

Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář. V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré informace o vhodném postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku).

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího v místě provozovny či v místě podnikání (sídlo prodávajícího).

V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s “Reklamačním řádem” internetového obchodu www.mi842.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

 

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.
Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Prodávající si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, fotografie, technické specifikace produktů a jejich ceny.

Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti částečně lišit.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím , a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího ZDE.
Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.
Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět na náklady kupujícího.
Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou neoprávněným užitím uveřejněného obsahu.
Veškerý obsah internetového obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování zásilek: Butik MI 842, T.G. Masaryka 842, 293 01 Mladá Boleslav. Adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: +420 606 926 600.

Prodávající je oprávněn měnit Obchodní podmínky a je povinen zveřejnit jejich nové znění.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (obsahuje návod jak postupovat) ZDE
Reklamační formulář (obsahuje návod jak postupovat) ZDE

V Mladé Boleslavi dne 20. 4. 2020